ประถม:สังคมศึกษา

แบบฝึกหัดสังคมศึกษา
เนื้อหาของแบบฝึกหัดจะสอดคล้องกับการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑


๙...สังคมศึกษา...๙


ประถมศึกษาปีที่ ๑*** สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2539  ห้ามมิให้นำไปเผยแพร่และอ้างอิง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ ทั้งหมดของรูปภาพ และ PDF file ใน Blogpost แห่งนี้ "ในเชิงการค้า" โดยไม่ได้รับอนุญาติจากเจ้าของ Blog ***