ประถม:ภาษาไทย

แบบฝึกหัดภาษาไทย
เนื้อหาของแบบฝึกหัดจะสอดคล้องกับการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑


๙...ภาษาไทย...๙


ประถมศึกษาปีที่ ๑
 สระ ชุดที่3                                         สระ ชุดที่2                                            สระ ชุดที่1

*** สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2539  ห้ามมิให้นำไปเผยแพร่และอ้างอิง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ ทั้งหมดของรูปภาพ และ PDF file ใน Blogpost แห่งนี้ "ในเชิงการค้า" โดยไม่ได้รับอนุญาติจากเจ้าของ Blog ***