ประถม:วิทยาศาสตร์

แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์
เนื้อหาของแบบฝึกหัดจะสอดคล้องกับการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑


๙..วิทยาศาสตร์..๙


ประถมศึกษาปีที่ ๑


พืชรอบตัวเรา                             สัตว์รอบตัวเรา
สิ่งรอบตัวเรา [3]                        สิ่งรอบตัวเรา [2]                     สิ่งรอบตัวเรา [1]      *** สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2539  ห้ามมิให้นำไปเผยแพร่และอ้างอิง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ ทั้งหมดของรูปภาพ และ PDF file ใน Blogpost แห่งนี้ "ในเชิงการค้า" โดยไม่ได้รับอนุญาติจากเจ้าของ Blog ***