วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556

อ.2 :ภาษาไทยเติมคำ สระอู

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสระอู เหมือนกับแบบที่9 แต่ต่างกันตรงที่ เปลี่ยนจากการ
                         โยงคำกับภาพ เป็นการเติมคำแทน
เฉลย ปู, ดู, หู, งู, ชู, ถู, คู, รู

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com