วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :ภาษาอังกฤษ [ที่1]

เป็นการเขียนตัวอักษรให้ตรงกับภาพ เช่น รูปหมวก hat =H(พิมพ์ใหญ่),h(พิมพ์เล็ก) หรือ ตัวเขียน เป็นต้น
เป็นการทบทวน ABC ไปในตัว โดยใช้รูปภาพเป็นสื่อในการทำแบบฝึกหัด

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com