วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อ.2: เรขาคณิต แบบที่ 1

แบบฝึกหัดเรขาคณิต : แบบฝึกหัดนี้จะเกี่ยวกับ การกำหนดรูปเรขาคณิตแบบต่างๆ ว่าตรงกับ
                                   คำตอบข้อใด ส่วนคำตอบ ที่ให้เป็น รูปสามเหลี่ยม วงกลม ดาว เป็นต้น
                                   เป็นการให้น้องๆ มองดูว่า รูปแบบที่ให้นั้น จะมีรูปร่างคล้ายกันกับรูปไหน

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com