วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อ.2: เรขาคณิต แบบที่ 2

แบบฝึกหัดเรขาคณิต : แบบฝึกหัดนี้จะเกี่ยวกับ การกำหนดรูปเรขาคณิตแบบต่างๆ ว่าตรงกับ
                                   คำตอบข้อใด ส่วนคำตอบ ที่ให้เป็น รูปภาพต่างๆ 
                                   เป็นการให้น้องๆ มองดูว่า รูปแบบที่ให้นั้น จะมีรูปร่างคล้ายกันกับรูปไหน
                                   แบบฝึกหัดนี้ จะดูยากกว่าแบบฝึกหัดที่แล้วตรงที่ คำตอบที่ให้นั้นจะไม่ระบุ
                                   ว่าเป็นรูปอะไร (รูปดาว วงรี สามเหลี่ยม) แต่จะเป็นรูปภาพที่มีรูปร่างแบบต่างๆ

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com