วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อ.2: ภาษาไทย แบบที่ 3

มาหาว่า มีพยัญชนะกลุ่มไหนที่เหมือนกันกับ กลุ่มพยัญชนะที่กำหนดให้ ช่วยฝึกในการแยกแยะ การเรียงลำดับ ให้ตรงกับกลุ่มคำที่กำหนดให้ พยายามหาตัวพยัญชนะที่คล้ายๆกัน เช่น ค, ฅ, ด เพื่อเป็นการฝึก
การคิดและการใช้สมาธิไปในตัวด้วย