วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อ.2:สปช. การแยกประเภท [ที่3]

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับผักและผลไม้ โดยเริ่มต้นจากแบบง่ายๆ
                        ก่อน คือ การแยกประเภทของผัก และของผลไม้ จากนั้นก็เป็นการแยกประเภทตาม
                        ผิวของผลไม้ เป็นต้น ในแบบฝึกหัดนี้ น้องๆก็จะได้รู้จัก ความหมายใหม่ๆ ของคำว่า
                        ผิวเรียบเป็นอย่างไร ผิวขรุขระเป็นอย่างไร

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com