วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อ.2 :มิติสัมพันธ์ [ที่1]

แบบฝึกหัดมิติสัมพันธ์ : เป็นการจับคู่รูปที่ขาดหายให้สมบูรณ์ โดยใช้รูปเครื่องหมายจราจร เครื่องหมาย
                                     ต่างๆ อาหาร และผลไม้ มาเป็นรูปแบบในการทำแบบฝึกหัด

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com