วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อ.2 :คณิตศาสตร์ [ที่8]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการนับเลข โดยใช้รูปผักเป็นรูปประกอบ
                    ในการนับ ในแบบฝึกหัดนี้ใช้เส้นประเป็นตัวเลือก โดยให้น้องๆนับผัก เมื่อได้
                    คำตอบแล้วก็โยงเส้นไปยังตัวเลขที่นับได้ พร้อมทั้งเขียนตัวเลขที่นับได้จากตัว
                    เลือกที่กำหนดให้

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com