วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อ.2 :มิติสัมพันธ์ การสังเกต [ที่6]

ในแบบฝึกหัดแบบนี้ จะเป็นการมองหาภาพที่สมบูรณ์ โดยรูปแบบคล้ายกับเกมส์จับผิดโดยมี
                                ภาพให้ 3ภาพ โดยใน 3ภาพนี้จะมีภาพที่สมบูรณ์เพียงภาพเดียว แบบฝึกหัดนี้
                               จะเพิ่มความยากขึ้นมานิดหนึ่งตรงที่ ภาพที่กำหนดให้นั้นเดิมๆจะใช้ภาพเดียวๆ
                               เช่น ภาพวัวก็ใช้วัวตัวเดียวเป็นโจทย์ แต่ในแบบฝึกหัดนี้จะเพิ่มเป็น เช่น วัวกับคน
                              เพื่อทึ่จะให้น้องๆต้องใช้สมาธิมากขึ้นในการที่จะมองหาภาพที่สมบูรณ์

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com